OMAVALVONTASUUNNITELMA

OMAVALVONTASUUNNITELMA

PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT
Yksityinen palveluntuottaja: Topakka Emäntä, Kaivonkatsojantie 9 C 52 00980 Helsinki,
Y-tunnus 3124171-2
Palvelumuoto: Kotisiivous
Yhteystiedot: Mari Kilponen, 050 431 4901, mari@topakka.com
Aluehallintoviraston ja kaupungin myöntämä lupa: Helsinki

TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET
Toiminta-ajatus
Topakka Emäntä tarjoaa kotihoidon tukipalveluita, kuten siivousta ja muuta kotiapua. Olen aidosti asiakkaalle läsnä ja arvostan asiakkaitani. Kotipalveluni toimet auttavat ylläpitämään ja tukemaan asiakkaan päivittäistä toimintakykyä ja
näin mahdollistamaan itsenäisen kotona asumisen pidempään. Avustan asiakkaitani joustavasti eri elämäntilanteissa. Palvelut räätälöidään aina yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden
ja toiveiden mukaan – kodin huolehtimisesta henkilökohtaiseen seuranpitoon.
Jokaiselle asiakkaalle tehdään oma henkilökohtainen palvelusopimus, jossa huomioidaan kunkin yksilön sekä tämän läheisten tarpeet ja toiveet. Sama auttaja takaa tutun ja turvallisen palvelusuhteen. Toimin Helsinigissä, Vantaalla ja Espoossa.

Arvot ja toimintaperiaatteet
Arvojani ovat luotettavuus, asiakkaan kunnioittaminen ja yksilöllisyys palveluiden
suunnittelussa. Palvelen sydämellä ja työni jälki on laadukasta.

RISKIENHALLINTA
Riskien ja epäkohtien tunnistaminen ja niiden korjaaminen
Pyrin ennakoimaan riskit huolellisella kartoituksella. Jokaiselle uudelle asiakkaalle tehdään arviokäynti, jossa käydään läpi koti-/siivouspalvelun tavoitteet, asiakkaan toiveet, asiakkaan kunto sekä tehdään kirjallinen palvelusopimus. Muutoksista tiedotetaan aina henkilökohtaisesti.

Riskienhallinnan järjestelmät ja menettelytavat
Havaitut epäkohdat käydään asiakkaan kanssa läpi ja pyritään korjaamaan mahdollisimman pikaisesti. Kaikki läheltä piti- tilanteet käydään läpi asiakkaan/omaisten kanssa ja raportoidaan. Lisäksi mietitään aina miten jatkossa vastaavat tapahtumat voidaan ehkäistä. Tilanteen sattuessa mietitään yhdessä, miten epäkohta saadaan poistettua ja, miten toimintaa voidaan muokata niin, että se ei uusiudu.

OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN JA JULKISUUS

Omavalvonnan suunnittelusta vastaava henkilö tai henkilöt
Omavalvontasuunnitelman on laatinut toiminnasta vastaava yrittäjä Mari Kilponen, joka myös vastaa sen seurannasta ja päivityksistä (puhelinnumero: 0504314901). Suunnitelmaa päivitetään aina tarvittaessa.

Omavalvontasuunnitelmasta toimitetaan asiakkaalle sekä omaiselle omat kappaleet
palvelusopimusta tehtäessä. Lisäksi omavalvontasuunnitelma toimitetaan aina uudelleen kun se päivittyy. Omavalvontasuunnitelma tulee myös yrityksen verkkosivuille julkisesti nähtäväksi.

ASIAKKAAN ASEMA JA OSALLISUUS
Palvelutarpeen arviointi
Palveluntarve kartoitetaan aina ilmaisella tutustumiskäynnillä kohteeseen, jossa arvioidaan avun tarve yhdessä asiakkaan tai tarvittaessa omaisen kanssa. Sopimukseen kirjataan yhdessä asiakkaan kanssa kaikki suoritettavat tehtävät, sovittu aika ja hinta. Sopimus tehdään aina kirjallisesti kahtena kappaleena ja sitä päivitetään tarvittaessa.
Topakka Emäntä toimii aina hyvien tapojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti. Asiakkaan toive pyritään aina toteuttamaan parhaalla mahdollisella tavalla. Kunnioitan asiakkaiden päätöksiä, yksityisyyttä ja noudatan vaitiolovelvollisuutta. Mielestäni jokaisella ihmisellä on oikeus inhimilliseen kohteluun ja parhaiten se turvataan työskentelemällä eettisten periaatteiden mukaisesti. Mikäli epäasiallista kohtelua ilmenisi osaltani tartun siihen heti ja selvitän tapahtumat kaikkien sitä koskevien osapuolten kanssa. Yrittäjänä vastuullani on korjata tilanne niin, ettei se toistu.

Jos asiakas kokee, että häntä on kohdeltu epäasiallisesti, toivon hänen ottavan välittömästi yhteyttä Topakkaan Emäntään, jolloin voimme käydä tilanteen läpi yhdessä kaikkien asianosaisten kanssa ja suunnitella tilanteen korjaus niin, ettei se enää toistu. Näin pyrin takaamaan luottamuksen sekä hyvän asiakassuhteen säilymisen.

Asiakkaan osallisuus
Esitän jokaiselle uudelle asiakkaalle toiveen, että he antaisivat palautetta, jotta voin kehittää
toimintaa sekä työnlaatua. Pyydän asiakkailtani tietyin väliajoin palautteita, jota hyödynnän laadun kehittämisessä. Käyn jokaisen palautteen läpi ja suunnitellen yhdessä asiakkaan kanssa miten palvelua voin edelleen kehittää.

PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA
Hyvinvointia ja kuntoutummista tukeva toiminta
Hygieniakäytännöt
Tukipalveluita tuotetaan mahdollisimman korkeaa hygieniatasoa noudattaen soveltaen
niitä kotiolosuhteisiin. Yrityksen edustajalla on puhtausalan koulutus ja työkokemusta
vaativistakin siivouskohteista, joita hän soveltaa ammattitaitonsa edellyttämällä tasolla.

Asiakkaalla käytetään yleisesti asiakkaan omia ja hänelle hankittuja siivoustekstiilejä, jotka huolletaan asiakkaan toimintakyvystä riippuen asiakkaan itsensä tai omaisen toimesta. Heille on annettu selkeä ohjeistus siivoustekstiilien oikeaoppisesta käsittelystä ja huollosta. Siivousvälineiden- ja tekstiilienhuolto voidaan tehdä myös yhdessä asiakkaan kanssa käynnin aikana häntä tukien tai yrityksen edustaja tuo siivoustekstiilit käynnille ja huoltaa ne. Tällöin asiakasta kohti varataan juuri hänen käyntiään varten riittävä määrä siivousliinoja ja sopivia puhdistusaineita hygieniatason ylläpitoon.
Siivous suoritetaan hyvää aseptista työtapaa noudattaen, puhtaasta likaisempaan.
Tarvittaessa eritteet poistetaan eritetahranpoiston vaatimilla toimintatavoilla erikseen.
Puhdistusaineet ja liinat valitaan tilan ja siivottavan lian mukaan ja vaihdetaan kokonaan puhtaisiin riittävän usein.

Asiakasta on informoitu palvelusuhteen alkaessa ja muistutetaan aina väliajoin kertomaan (mieluiten ennen käyntiä) mikäli hänellä tai hänen läheisellään on hänellä käydessään ollut sellaisia tarttuvia tauteja jotka tulee ottaa siivouksessa huomioon aseptisen työtavat toteutumiseksi muuttuneessa olosuhteessa. Mikäli asiakkaalla on flunssan, kuumeen, vatsataudit, tarttuvan ihotaudin, hengitystieinfektion tai muun vastaavan kaltaisia oireita pyritään käynti siirtämään aikaan jolloin tauti on helpottanut. Pakottavissa tilanteissa asiakaskäynti tehdään päivässä viimeisenä ja käynti tehdään kertakäyttöisiä siivoustekstiilejä hyödyntäen, riittävät suojavarusteet yllä. Käynnin päätteeksi nämä hävitetään hygienia- ja jäteohjeistuksia noudattaen. Yrityksen edustaja ei mene asiakkaille sairaana ja tällöin käynti siirretään aikaan jolloin työ voidaan tehdä terveenä.

ASIAKASTURVALLISUUS JA OIKEUSTURVA
Yhteistyö turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa
Topakka Emäntä toimii pääasiassa asiakkaan kotona. Varmistan osaltani, että kotiympäristö on asiakkailleni mahdollisimman turvallinen. Jos havaitsen epäkohdan, niin ilmoitan asiasta välittömästi asiakkaalle tai hänen omaiselleen. Asiakkaan kanssa ulkoillessa/asioidessa kodin ulkopuolella otan huomioon säänmukaisen varustuksen. Huolehdin, että ovet ja ikkunat ovat lukittuna työn päätyttyä sekä säilytän asiakkaan avaimet huolellisesti lukitussa kaapissa.

Yrityksellä on ilmoitusvelvollisuus palo- ja muista onnettomuusriskeistä pelastusviranomaisille sekä holhoustoimilain mukainen ilmoitusvelvollisuus maistraatille edunvalvonnan tarpeessa olevasta henkilöstä sekä vanhuspalvelulain mukainen velvollisuus ilmoittaa iäkkäästä henkilöstä, joka on ilmeisen kykenemätön huolehtimaan itsestään.

Henkilöstö
Topakka Emäntä työllistää vain yrittäjän itsensä.

Asiakkaan oikeusturva

Muistutuksen vastaanottaja:
Mari Kilponen, Topakka Emäntä
Muistuksen tulee osoittaa kirjallisesti joko sähköpostiin mari@topakka.com tai postiste
osoitteeseen Kaivonkatsojantie 9 C 52, 00980 Helsinki.

Helsingin sosiaaliasiamiehen yhteystiedot ja palvelut:
Toinen linja 4 A, 00530 Helsinki
PL 6060, 00099 Helsingin kaupunki

Sosiaali- ja potilasasiamiehet:
Sari Herlevi ja Teija Tanska

Helsingin sosiaali- ja potilasasiamies
· neuvoo ja ohjaa potilaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa
· neuvoo asiakkaan asemaan ja oikeuksiin liittyvissä asioissa
· tiedottaa asiakkaan oikeuksista
· toimii asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi
· neuvoo ja tarvittaessa avustaa muistutuksen tekemisessä, potilasvahinkoasioiden
käsittelemisessä ja vahingonkorvausasioissa.
Jos asiakas tai potilas on tyytymätön saamaansa palveluun, hoitoon tai kohteluun, tai tarvitsee
neuvoja oikeuksistaan sosiaali- ja terveydenhuollossa voi hän olla yhteydessä sosiaali- ja
potilasasiamieheen. Sosiaali- ja potilasasiamieheen voivat olla yhteydessä myös asiakkaiden
ja potilaiden omaiset ja muut läheiset, kuntalaiset sekä asiakkaiden ja potilaiden asioissa
toimivat yhteistyötahot.

Kuluttajaneuvonnan yhteystiedot ja palvelut:
Jos valituksesi yritykselle ei tuota toivomaasi tulosta, ota yhteyttä kuluttajaneuvontaan.
Kuluttajaoikeusneuvojalta saat maksutta opastusta ja sovitteluapua riitatilanteessa.
Kuluttajaneuvonnassa voit asioida puhelimitse soittamalla numeroon 029 505 3050
(ma, ti, ke, pe klo 9–12, to 12–15)

Muistutusten, kantelujen ja muiden valvontapäätösten käsittely:
Sosiaalihuollon asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus kohtelustaan. Muistutus kohdistuu asiakkaan sosiaalihuollon järjestämiseen eli siihen miten asiakas on kokenut kohtelunsa palvelua saadessaan. Muistutus tehdään yrityksen edustajalle (Mari Kilponen). Muistutus on vapaamuotoinen, eikä sen tekeminen rajoita asiakkaan oikeutta hakea muutosta.

Muistutuksen tekeminen ei myöskään vaikuta asiakkaan oikeuteen kannella asiasta
sosiaalihuoltoa valvoville viranomaisille tai esimerkiksi muille kunnan viranomaisille.
Hallintolain mukaan muistutukseen on annettava vastaus ilman aiheetonta viivytystä.
Asiakkaalle on pyynnöstä kerrottava vastauksen arvioitu antamisajankohta ja vastattava
käsittelyn etenemistä koskeviin tiedusteluihin.Yrityksen toimintaa koskevat muistutukset ja kantelut käydään aina läpi ja havaittuihin laatupoikkeamiin puututaan välittömästi.

Tavoiteaika muistusten käsittelylle:
Muistutukseen ja kanteluun vastaamiselle on asetettu kohtuullinen vastaamisaika, joka on yksi kuukautta muistutuksen ja kantelun saapumisesta yrityksen tietoon.

ASIAKASTIETOJEN KÄSITTELY
Asiakkaan perustiedot tallennetaan sähköiseen asiakasrekisteriin. Noudatan
vaitiolovelvollisuutta tietojen suhteen, enkä luovuta tietoja ulkopuolisille. Tietosuojavastaavana toimii Mari Kilponen, 0504314901. Yritykselle on laadittu henkilötietojen käsittelyä koskeva seloste.

OMAVALVONTASUUNNITELMAN SEURANTA
Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa Mari Kilponen, Topakka Emäntä.
Paikka ja päiväys: Helsingissä 28.2.2021